Rozvodové papíry – vzor žádosti o rozvod ke stažení, jak postupovat

Rozvod představuje náročný životní krok, ať už ho vnímáte jakkoli. Pokud jste se s partnerem/kou dohodli na rozvodu, je nezbytné zahájit formální proces. Prvním krokem je sepsání a podání rozvodových papírů. V tomto článku se dozvíte, co rozvodové papíry obsahují, jak je sepsat a podat, a jaká je další nutná dokumentace.

Rozvodové papíry – vzor žádosti o rozvod ke stažení zdarma


 • Rozvodové papíry – vzor návrhu na rozvod manželství – stáhnout zdarma (PDF)
 • Rozvodové papíry – vzor návrhu na rozvod manželství – stáhnout zdarma (.docx)

Vzor rozvodových papírů a žádosti o rozvod si dále můžete stáhnout na webových stránkách různých institucí. Nabízí ho například stránky Ministerstva spravedlnosti, soudů a neziskových organizací.

Kde stáhnout vzory rozvodových papírů a žádosti o rozvod:

 • Ministerstvo spravedlnosti: Přesněji web justice.cz.
 • Okresní soudy: Na stránkách okresních soudů naleznete sekci věnovanou rozvodovému řízení, kde jsou obvykle k dispozici vzory rozvodových papírů a žádosti o rozvod.
 • Neziskové organizace: Některé neziskové organizace, které se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí a dalším zranitelným osobám, nabízí vzory rozvodových papírů a žádosti o rozvod a také bezplatné právní poradenství.

Důležité:

 • Před podáním rozvodových papírů a žádosti o rozvod si prostudujte pokyny na stránkách soudu, u kterého budete rozvod podávat.
 • Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné doklady, včetně oddacího listu, rodných listů dětí a dokladů o majetku.
 • Pokud si nejste jisti, jak vyplnit rozvodové papíry a žádost o rozvod, obraťte se na advokáta.

Upozornění:

Tento text slouží pouze pro informační účely a nenahrazuje právní poradenství. Pokud potřebujete pomoc s rozvodem, obraťte se na advokáta.

Co jsou rozvodové papíry a co obsahují?

Rozvodové papíry, oficiálně nazývané návrh na rozvod, představují právní dokument, kterým jeden z manželů (žalobce) zahajuje rozvodové řízení u soudu. V návrhu na rozvod jsou uvedeny důležité informace o manželství, o obou manželech a o jejich požadavcích ohledně rozvodu.

Návrh na rozvod musí obsahovat tyto informace:

 • Osobní údaje obou manželů: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
 • Datum uzavření manželství: Místo a datum svatby
 • Informace o dětech: Jména, datum narození, bydliště (pokud s rodiči)
 • Důvody rozvodu: Stručné a jasné uvedení důvodů, které vedou k rozvodu
 • Požadavky žalobce: Žalobce v návrhu uvede, co požaduje od soudu ohledně:
  • Vyživovacího: Výše a délka placení výživného pro druhého manžela a/nebo pro děti
  • Společného jmění manželů: Určení a rozdělení společného majetku
  • Svěření dětí do péče: Pokud mají manželé děti, žalobce v návrhu uvede, komu z nich svěřuje děti do péče a v jakém rozsahu
  • Užívání bytu: Žalobce může v návrhu požádat o upravení užívání bytu, ve kterém manželé bydlí
 • Podpis žalobce: Návrh na rozvod musí být podepsán žalobcem

Kromě výše uvedených povinných náležitostí může návrh na rozvod obsahovat i další informace, například:

 • Návrh na svěření dětí do střídavé péče
 • Požadavky na úpravu příjmení
 • Informace o probíhajícím mediačním řízení
 • Důvody pro vyloučení viny jednoho z manželů

Jak sepsat a podat rozvodové papíry?

Návrh na rozvod se sepisuje písemně a podává se u okresního soudu v místě trvalého bydliště jednoho z manželů. Návrh na rozvod musí být sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno se podává soudu a druhé si ponechá žalobce.

K návrhu na rozvod je nutné přiložit:

 • Kolkový poplatek: Výše kolkového poplatku se liší v závislosti na požadavcích v návrhu na rozvod
 • Doklady o manželství: Oddací list
 • Doklady o dětech: Rodné listy dětí
 • Doklady o majetku: Pokud je v návrhu na rozvod požadováno rozdělení společného jmění manželů, je nutné k návrhu přiložit doklady o tomto majetku (např. listy vlastnictví nemovitostí, výpisy z bankovních účtů)

Doporučujeme se obrátit na advokáta, který vám pomůže se sepsáním návrhu na rozvod a s podáním u soudu. Advokát vám poradí s vašimi specifickými požadavky a zajistí, že návrh na rozvod bude obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Nesporný rozvod

V případě, že se manželé dohodnou na všech aspektech rozvodu, tj. na důvodech rozvodu, vyživovacím, svěření dětí do péče a rozdělení společného jmění manželů, je možné podat návrh na nesporný rozvod. Nesporný rozvod probíhá bez soudního jednání a je obvykle rychlejší a méně nákladný než sporný rozvod.

Postup při podání návrhu na nesporný rozvod:

 1. Sepsání návrhu na nesporný rozvod: Návrh na nesporný rozvod musí obsahovat stejné náležitosti jako návrh na sporný rozvod, s tím rozdílem, že manželé v něm uvedou, že se dohodli na všech aspektech rozvodu.
 2. Podání návrhu na nesporný rozvod: Návrh na nesporný rozvod se podává u okresního soudu v místě trvalého bydliště jednoho z manželů. K návrhu na nesporný rozvod je nutné přiložit:
  • Kolkový poplatek: Výše kolkového poplatku je nižší než u sporného rozvodu
  • Doklady o manželství: Oddací list
  • Doklady o dětech: Rodné listy dětí
  • Doklady o majetku: Pokud je v návrhu na nesporný rozvod požadováno rozdělení společného jmění manželů, je nutné k návrhu přiložit doklady o tomto majetku (např. listy vlastnictví nemovitostí, výpisy z bankovních účtů)
  • Dohoda o rozvodu: V dohodě o rozvodu manželé písemně ujednají všechny aspekty rozvodu, tj. důvody rozvodu, vyživovací, svěření dětí do péče a rozdělení společného jmění manželů. Dohoda o rozvodu musí být podepsána oběma manžely.
 3. Soudní jednání: Soudní jednání při nesporném rozvodu probíhá formou krátkého pohovoru s oběma manžely. Soudce se jich zeptá na jejich dohodu o rozvodu a o tom, zda jsou s rozvodem svobodně a dobrovolně srozuměni. Pokud soud nezjistí žádné překážky rozvodu, rozvod schválí a manželství zanikne.

Výhody nesporného rozvodu:

 • Rychlost: Nesporný rozvod je obvykle rychlejší než sporný rozvod, protože neprobíhá soudní jednání.
 • Náklady: Nesporný rozvod je méně nákladný než sporný rozvod, protože manželé nemusí platit advokáta za zastupování u soudu.
 • Snížení stresu: Nesporný rozvod je méně stresující než sporný rozvod, protože manželé se vyhnou soudnímu sporu.

Nevýhody nesporného rozvodu:

 • Nutnost dohody: Nesporný rozvod je možný pouze v případě, že se manželé dohodnou na všech aspektech rozvodu. Pokud se manželé nedokážou dohodnout, musí podat návrh na sporný rozvod.
 • Omezená kontrola soudu: Soud při nesporném rozvodu nemá možnost prověřit, zda je dohoda o rozvodu spravedlivá a zda s rozvodem jsou manželé svobodně a dobrovolně srozuměni.

Nesporný rozvod je ideální volbou pro manželské páry, které se dokáží dohodnout na všech aspektech rozvodu. Jedná se o rychlý, levný a méně stresující způsob, jak ukončit manželství. Pokud se však manželé nedokážou dohodnout, nezbývá jim než podat návrh na sporný rozvod.

Jak se s rozvodem vyrovnat?

Rozvod je náročná životní událost, která může vyvolat celou škálu emocí, jako je smutek, hněv, strach a nejistota. Je důležité si uvědomit, že tyto pocity jsou normální a že na ně neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak reagovat.

Zde je několik tipů, které vám pomohou se s rozvodem vyrovnat:

 • Dopřejte si čas na truchlení. Rozvod je ztráta a je důležité si dovolit truchlit nad koncem svého manželství. Není na škodu si poplakat, vyjádřit svůj hněv nebo smutek a sdílet své pocity s lidmi, kterým důvěřujete.
 • Nezlobte se na sebe ani na svého bývalého partnera. Vztahy se někdy rozpadají a to není ničí vina. Zlost a zášť vám budou jen bránit v tom, abyste se posunuli dál.
 • Starostlivě se o sebe starejte. V období stresu je důležité dbát o své fyzické i psychické zdraví. Jezte zdravě, dostatečně spěte, cvičte a dělejte věci, které vás baví.
 • Vyhledejte podporu. Rozhovor s terapeutem nebo psychologem vám může pomoci zpracovat vaše emoce a vyvinout copingové mechanismy. Můžete se také obrátit na přátele, rodinu nebo podpůrné skupiny pro lidi procházející rozvodem.
 • Nebojte se požádat o pomoc. Pokud máte potíže s vyrovnáním se s rozvodem, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Existuje mnoho organizací, které vám mohou nabídnout podporu a poradenství, včetně:

Kde hledat psychologickou pomoc:

 • Linka bezpečí: 116 111
 • Centrum krizové intervence: 284 016 666
 • Modrá linka: 608 00 50 12
 • Sdružení SOS – krizové linky pro oběti domácího násilí: 608 00 50 12

Pamatujte, že nejste sami. Mnoho lidí prochází rozvodem a existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou se s tím vyrovnat. S časem a péčí se z této těžké životní události uzdravíte a budete moci jít dál.